Allah adalah Roh Kudus

Roh Kudus Mengetahui Keadaan Allah (Yohanes 7:37-44)

Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Ia yang mengetahui keadaan Allah. Setiap manusia kuatir tentang masalah-masalahnya. Manakala orang ditanya, siapakah Roh Kudus, ia harus sanggup menjawabnya tegas, “Roh Kudus adalah Ia yang mengetahui paling baik keadaan Allah”. Kecuali Roh Allah tidak ada yang dapat mengetahui betul keadaan Allah. Karenanya, tidak ada orang dapat memahami Allah jika ia melampaui Roh Kudus.

Yesus dikandung juga melalui Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus datang kedalam Dia, Yesus menyelasaikan semua pekerjaan melalui kuasa Roh. Roh Kudus pertama turun kepada Anak Tunggal itu sungai Yordan sesudah Ia keluar dari Bapa. Sebelum Anak keluar dari Bapa, Roh Kudus tidak pernah keluar. Ketika Anak ada bersama-sama dengan Allah, demikian pula Roh Kudus di dalam Allah Bapa. Anak waktu itu adalah Firman yang berada di pangkuan Bapa.

Sepanjang masa Perjanjian Lama, Anak Allah tidaklah keluar dari pangkuan Bapa, Ia ada bersama Bapa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus bersama-sama adalah Allah sebagai Tritungal. “bersama” itu dari kata Yunani “pros” artinya “tinggal bersama” . Pada waktu itu tidak ada orang penah melihat Allah.

Yesus menegaskan di dalam Kisah Para Rasul 1:4-5,”Jangan tinggalkan Yerusalem, tetapi nantikanlah janji Bapa, yang kamu dengar dari pada-Ku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibabtis dengan Roh Kudus”. Ia memaksudkan bahwa setelah Roh Kudus turun kepada kita, kita harus menerima kuasa terlebih dahulu. Sama sebagaimana Yesus mulai bekerja setelah Ia menerima Roh Kudus, kita pun semestinya melakukan pekerjaan Tuhan setelah kita menerima Roh Kudus itu.

Yesus memanggil kepada Diri-Nya orang-orang yang Ia kehendaki dan menjadikan mereka rasul-rasul-Nya (Markus3:13). Allah juga memanggil mereka yang Ia kehendaki. Ia menghendaki mereka yang memahami-Nya oleh Roh Kudus dan bekerja seturut dengan apa yang Ia kehendaki. Orang mesti dipenuhi Roh Kudus sampai sejauh ia bisa memahami secara mendalam keadaan Allah dan mengenal Yesus secara benar.

0 Response to "Allah adalah Roh Kudus"

Post a Comment